หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมบุรี (เดิมชื่อ ทต.ปากบาง) ตั้งอยู่เลขที่ 310/14 หมู่ที่ 1 ตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี 16160 ซึ่งตั้งอยู่ภาคกลางตอนบนของประเทศไทยค่อนขึ้นไปทางเหนือ มีพื้นที่ 11.2 ตารางกิโลเมตร
 
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ อ.เมืองสิงห์บุรี จ.สิงห์บุรี
  ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.บ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.ท่าวุ้ง จ.ลพบุรี
  ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.หัวป่า อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี  
 
จำนวนประชากร  ทั้งหมด    3,244   คน   แยกเป็น

ชาย       1,549     คน คิดเป็นร้อยละ   47.75

หญิง      1,695     คน คิดเป็นร้อยละ   52.25
จำนวนครัวเรือน   ทั้งหมด    1,245      ครัวเรือน
ความหนานแน่นเฉลี่ย          289.64    คน/ตารางกิโลเมตร
 
-รอข้อมูลแผนที่-
 
 
เทศบาลตำบลพรหมบุรี แบ่งการปกครองตามกฎหมายลักษณะการปกครองท้องที่ ออกเป็น 6 ชุมชน/หมู่บ้าน คือ
 
หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน
จำนวนประชากร
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
  1   บ้านปากบาง 383 430 813 386  
2   บ้านบางสำโรง 203 215 418 121
  3   บ้านเตาอิฐ 267 323 590 244  
4   บ้านอัมพวันเหนือ 296 293 589 240
  5   บ้านอัมพวันใต้ 179 194 373 128  
6   บ้านบางประทุน 211 233 444 125
  7   หมู่ที่ 77 10 7 17 1  
    รวม 1,549 1,695 3,244 1,245
ข้อมูล ณ เดือน วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2558
 
 
เทศบาลตำบลพรหมบุรี เป็นหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ตั้งอยู่ในตำบลพรหมบุรี อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี โดยกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งเป็น “สุขาภิบาลปากบาง” เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2502 โดยมีพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่หมู่ที่ 1 และ หมู่ที่ 2 ตำบลพรหมบุรี และกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตสุขาภิบาล เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2514 โดยให้สุขาภิบาลปากบางมีพื้นที่ครอบคลุมทั่วทั้งเขตตำบลพรหมบุรี จนกระทั่งมีพระราชบัญญัติ เปลี่ยนแปลงฐานะสุขาภิบาลเป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 (ประกาศในราชกิจจา ฉบับที่ 116 ตอนที่ 9 ก ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2542)ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะเป็น “ เทศบาลตำบลปากบาง ” ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2542 เป็นต้นมา ซึ่งปัจจุบันเทศบาลตำบลปากบาง ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น " เทศบาลตำบลพรหมบุรี "
 
 
ประชาชนส่วนใหญ่ประมาณร้อยละ 80 ประกอบอาชีพเกษตรกรรม อีกร้อยละ 20 ประกอบอาชีพอุตสาหกรรมและพณิชยกรรม
 
 
ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปของเทศบาลตำบลพรหมบุรี เป็นพื้นที่ราบลุ่มไม่มีพื้นที่เป็นป่าไม้และภูเขา มีแม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านด้านทิศตะวันตกและแม่น้ำลพบุรีไหลผ่านด้านทิศตะวันออก
 
ลักษณะภูมิอากาศคล้ายคลึงกับเทศบาลอื่น ๆ ในภาคกลาง โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 3 ฤดู คือ
ฤดูร้อน    ตั้งแต่เดือนมีนาคม - กลางเดือนพฤษภาคม อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 36.30 องศาเซลเซียส
ฤดูฝน     ตั้งแต่ปลายเดือนพฤษภาคม - ตุลาคม ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 1,375 มิลลิเมตร/ปี
ฤดูหนาว  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - กุมภาพันธ์ อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 26 - 28 องศาเซลเซียส
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10