หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 
กืจกรรม\"จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง\" บริเวณคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่3 [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 34 
ประกาศผู้ชนะ [ 18 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 81 
ประกาศผู้ชนะ [ 13 มี.ค. 2562 ]   อ่าน 84 
 
 
อบต.โพทะเล ซ่อมแซมไหล่ทางถนน คสล.หลังวัดราษฎร์บำรุงหนองลี [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.โพทะเล ว่างท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร สายบ้านนายอนันต์ ผิวโต หมู่ที่ 4 [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพกรวม ประกาศกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายหนองลาน หมู่ที่ 3 ตำบลโพกรวม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพร้อมลงลูกรังบดอัด บริเวณสายบ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 5 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงเสริมผิวจราจรพร้อมลงลูกรังบดอัดและวางท่อระ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างาม ทดสอบ ทดสอบ ทดสอบ [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ท่างาม โครงการโรงเรียนทักษะชีวิต กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม โครงการโรงเรียนทักษะชีวิต กองการศึกษาฯ องค์การบริหารส่วนตำบลท่างาม [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.บางกระบือ โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและสนับสนุนการปฏิบัติงานดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยใ [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.โพทะเล รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพทะเล แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนโดยเร่งด่วน [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.ท่างาม กิจกรรมสิงห์บุรี เมืองสะอาด คนสุขภาพดี [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.บ้านหม้อ กิจกรรม “Big Cleaning Day” [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.คอทราย ขั้นตอนการร้องเรียนร้องทุกข์ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หนองกระทุ่ม โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาอบต. พนักงานส่วนตำบล พนักงานงานจ้า [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.วิหารขาว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ให้บริการแล้วค่ะ [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการจ้างจัดทำป้ายประชาสัมพัน [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.หัวไผ่ ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกการจัดซื้อ/จัดจ้างสำหรับการจัดซื้อน้ำดื่มบรรจุถ้วย [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ชัย เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวก [ 17 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 8 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
 
 
 
เสาหลังคา (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 289  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 1573  ตอบ 2  
 
อบต.วิหารขาว เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ให้บริการแล้วค่ะ (18 ก.ย. 2562)    อ่าน 7  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ คลิปน้องเต๋อ ถ่ายทำที่ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม สิงห์บุรี ตัดต่อเสร็จแล้ว ดูไ (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 2
อบต.งิ้วราย รับสมัครงาน หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 2228  ตอบ 3
ทต.บางน้ำเชี่ยว รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงานเก่า อาคารเก่า พร้อมรื้อถอน 0808077461 รับทุบบ้าน ทุ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 23  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5115  ตอบ 6
อบต.โพกรวม หารือการโอน​ แก้ไข​ เปลี่ยนแปลง​คำชี้แจง หมวดค่าคร (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านโครงการด้านการสาธารณสุข (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 41  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการคืนเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 37  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1157  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 67  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 73  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 337  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 64  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 593  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 105  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 971  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 127  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง เบอร์โทรศัพท์ อบต.เบอร์อะไรค่ะ (24 เม.ย. 2562)    อ่าน 112  ตอบ 0
อบต.โพธิ์ชัย  การผสมปุ๋ยจุลธาตุ ปุ๋ยพ่นทางใบ และปุ๋ยกล้วยไม้ 1401 (7 เม.ย. 2562)    อ่าน 1353  ตอบ 2
 
 
 

 
ผัดไทปลาช่อน
รุ่งรัตน์ หมูทุบ
   
ร้านกระยาสารท แม่ทองสุข
ขนมเปี๊ยะ นายเซี๊ยะ
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player