หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
 
 
 
ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 6 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 [ 11 ต.ค. 2562 ]   อ่าน 4 
ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 3 [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 25 
กืจกรรม\"จิตอาสาพัฒนา ลำน้ำ ลำคลอง\" บริเวณคลองชลประทานมหาราช หมู่ที่3 [ 23 ก.ค. 2562 ]   อ่าน 45 
 
 
อบต.โพทะเล โครงการส่งเสริมผู้สูงวัยใส่ใจรักสุขภาพ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.หัวไผ่ เชิญชวนประชาชนร่วมตรวจรับงานจ้างโครงการปรับปรุงอาคารห้องประชุม องค์การบริหารส่วน [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 17 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาจัดทำพวงมาลาฯ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาส [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บ้านหม้อ กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม กำจัดแหล่งเพาะพันธฺุ์ยุงลาย [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.สระแจง แผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.ทับยา ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกิจกรรม Nestle Road Show วันศุกร์ที่ 25 ตุลาคม 2562 [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.พรหมบุรี ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านแป้ง กิจกรรม \"จิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณขอ [ 18 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.โพทะเล โครงการ อบจ.เยี่ยมเยียนผู้พิการและผู้ด้อยโอกาสจังหวัดสิงห์บุรี ประจำปีงบประมาณ พ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.บางกระบือ ประกาศ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประม [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท่างาม จิตอาสาเส้นทางเสด็จ16 ตุลาคม 2562 [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.บางมัญ ประกาศ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาจัดทำสวนสาธารณะตามโครงการสวนสาธารณ [ 17 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล กิจกรรม Kick off Big Cleaning Day ตามโครงการ \"กิจกรรมคนสิงห์บุรี รักษ์สุขภ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.โพทะเล ติดป้ายQR code [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 1 
ทต.โพสังโฆ ประกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยผู้ใหญ่ย้อย หมู่ที่ 6 ตำบลโพสังโฆ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้าฯ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.โพธิ์ชัย ประกาศแผนการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาปรับปรุงภูมิทัศน์ฯ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.จักรสีห์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงถูมิทัศน์ฯ [ 16 ต.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
สห 0023.3/ว 833 การปรับปรุง แก้ไข และอธิบายเพิ่มเติมแบบประเมินประสิทธิภาพของ อปท. Local Performance Assessment : LPA สถ. – อปท. ประจำปี 2562  [ 27 พ.ค. 2562 ]   
แบบประเมิน LPA ประจำปี ๒๕๖๒ [ 3 พ.ค. 2562 ]   

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา ประจำปี 2563 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว4290 [แนวทางการพิจารณาฯ]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
รายงานผลการปฏิบัติงานการดำเนินงานพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2562 และแผนการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 กพส. มท 0810.6/ว4289 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
เชิญเข้าร่วม(โครงการอบรมฟื้นฟูองค์ความรู้วิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน ปี 2562) กสธ. มท 0819.2/ว4288  [ 18 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) สน.บถ. มท 0809.2/ว137 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ต.ค. 2562 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2560 (ส่งผลงานหลังอบรม 6 เดือน) สน.บถ. มท 0809.4/ว42  [ 18 ต.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือจัดทำโครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว4272  [ 18 ต.ค. 2562 ]
อนุมัติโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบอำนวยการ (กรม) ให้แก่สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4218 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการดำเนินโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ระยะที่ 2 สน.บถ. มท 0809.74/ว4214  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แผนเตรียมพร้อมทรัพยากรด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและอื่น ๆ พ.ศ. 2562 - 2565 สล. มท 0801.4/ว4269  [ 17 ต.ค. 2562 ]
แนวทางการเตรียมการรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว6213 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
สำรวจข้อมูลการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดยุทธศาสตร์และวางแผนพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สบ.พถ. มท 0807.2/ว4243  [ 17 ต.ค. 2562 ]
วิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อนขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว4257  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18986-18990 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรและโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งวดที่ 1 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18991-19066 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ต.ค. 2562 ]
การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไปพลางก่อน งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสงเคราะห์ผู้สูงอายุ พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/18883-18908 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แนวปฏิบัติทางบัญชีในการจ่ายเงินค่าป่วยการของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว4241 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว4201 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2-7]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการฝึกอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรุ่นที่ 26 - 30 ณ โรงแรมริเวอร์ไซด์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร สน.คท. มท 0808.3/ว4232 [รายชื่อฯ]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การสำรวจค่ากระแสไฟฟ้าของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อเป็นข้อมูลในการจัดสรรงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว4220 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การออกใบอนุญาตเจาะน้ำบาดาลและใบอนุญาตใช้น้ำบาดาลเป็นประเภทอุปโภค กพส. มท 0810.4/ว4196 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาที่สถาบันคุรุพัฒนาให้การรับรอง จำนวน 15 หลักสูตร ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบ สน.บถ. มท 0809.4/ว4266  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจ่ายเงินอุดหนุนของเทศบาล สน.คท. มท 0808.2/ว6192  [ 16 ต.ค. 2562 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย ประจำเดือนกันยายน 2562 สน.คท. มท 0808.2/ว4200 [บัญชีนวัตกรรม]  [ 16 ต.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2562) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.5/ว4212 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 15 ต.ค. 2562 ]
แจ้งปิดการใช้งานระบบบริหารจัดการขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มฝ.1 และ มฝ.2) ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว4215  [ 15 ต.ค. 2562 ]
 
 
 
เสาหลังคา (2 ต.ค. 2561)    อ่าน 303  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.พรหมบุรี อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (10 เม.ย. 2561)    อ่าน 1762  ตอบ 2  
 
อบต.โพกรวม ปัญหาการจ่ายเบี้ยยังชีพ (16 ต.ค. 2562)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บางกระบือ  เว็บไซต์ อบต.บางกระบือ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ (15 ต.ค. 2562)    อ่าน 3130  ตอบ 0
อบต.บ้านแป้ง เว็บไซต์ (ทดลอง) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแป้ง อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริ (12 ต.ค. 2562)    อ่าน 2174  ตอบ 0
อบต.วิหารขาว เว็บไซต์ อบต.วิหารขาว อ.ท่าช้าง จ.สิงห์บุรี ให้บริการแล้วค่ะ (25 ก.ย. 2562)    อ่าน 10  ตอบ 0
อบต.จักรสีห์ คลิปน้องเต๋อ ถ่ายทำที่ ศูนย์อนุรักษ์ควายไทยเขางาม สิงห์บุรี ตัดต่อเสร็จแล้ว ดูไ (31 ส.ค. 2562)    อ่าน 323  ตอบ 2
อบต.งิ้วราย รับสมัครงาน หจก.ขนส่งมวลชนลพบุรี (28 ส.ค. 2562)    อ่าน 2242  ตอบ 3
ทต.บางน้ำเชี่ยว รับซื้อโครงสร้างเหล็ก โรงงานเก่า อาคารเก่า พร้อมรื้อถอน 0808077461 รับทุบบ้าน ทุ (26 ส.ค. 2562)    อ่าน 1522  ตอบ 0
อบต.หนองกระทุ่ม ...เว็บไซต์ อบต.หนองกระทุ่ม อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี เปิดให้บริการแล้วค่ะ... (23 ส.ค. 2562)    อ่าน 5134  ตอบ 6
อบต.โพกรวม หารือการโอน​ แก้ไข​ เปลี่ยนแปลง​คำชี้แจง หมวดค่าคร (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพกรวม หารือการอุดหนุนคณะกรรมการชุมชน/หมู่บ้านโครงการด้านการสาธารณสุข (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 0
อบต.โพกรวม แนวทางการคืนเงินอุดหนุนทั่วไปของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (30 ก.ค. 2562)    อ่าน 55  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง วุฒิสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (13 ก.ค. 2562)    อ่าน 1168  ตอบ 0
อบต.ท่างาม เบี้ยยังชีพเดือนกรกฎาคม (2 ก.ค. 2562)    อ่าน 75  ตอบ 1
อบต.โพกรวม ที่ กค (กวจ) 0405.2/9619 ข้อหารือการออกคำสั่งแต่งตั้งให้ผู้อำนวยการกองแต่ละกองเป (28 มิ.ย. 2562)    อ่าน 86  ตอบ 0
อบต.คอทราย รับทำโมเดล (25 มิ.ย. 2562)    อ่าน 526  ตอบ 1
อบต.บางมัญ องค์การบริหารส่วนตำบลบางมัญ ขอให้ช่วยลงแบบประเมินความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริ (17 มิ.ย. 2562)    อ่าน 96  ตอบ 0
อบต.โรงช้าง ขอถามเรื่องการตัดกิ่งต้นไม้ที่ได้ทำเรื่องขอไว้เมื่อเดือนมีนาคม2562 (5 มิ.ย. 2562)    อ่าน 68  ตอบ 0
อบต.โพกรวม การปรับปรุงถนน (31 พ.ค. 2562)    อ่าน 614  ตอบ 13
อบต.คอทราย สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (14 พ.ค. 2562)    อ่าน 110  ตอบ 0
อบต.โพสังโฆ โบนัสสำหรับสมาชิกใหม่ (13 พ.ค. 2562)    อ่าน 1601  ตอบ 0
 
 
 

 
ผัดไทปลาช่อน
รุ่งรัตน์ หมูทุบ
   
ร้านกระยาสารท แม่ทองสุข
ขนมเปี๊ยะ นายเซี๊ยะ
   
 
  ท่านต้องการให้ ทต.พรหมบุรี พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านการส่งเสริมอาชีพ
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  ด้านการให้บริการอินเตอร์เน็ตตำบล
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player