หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหารบุคคล
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
เทศบาลตำบล พรหมบุรี ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
 
           

พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร
  ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย
  ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร
  พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ำ
  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการผลิตและแปรรูปสินค้าทางการเกษตรและอาหารปลอดภัย
 
           

การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา และวัฒนธรรม
  พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว
  ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์และแปรรูปสินค้าทางการ
  พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
 
           

การพัฒนาเศรษฐกิจ
  แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง
  พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น
  ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
 
           

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และการบริการสาธารณะ
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน
  จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง
  บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร
  การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 
           

การพัฒนาสังคม และคุณภาพชีวิต
  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และด้อยโอกาส
  ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน
  ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานดำเนินความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           

การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
  ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง
  ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ
  การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล
  ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนัก และช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
           

การพัฒนาระบบบริหารและการจัดการ
  พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ
  การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร
  พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อปท. องค์กรเอกชน ประชาคม ในด้านการพัฒนาท้องถิ่น
  การพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10