หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการประชาชน
บริการประชาชน
 
 
ที่ทำการเทศบาลตำบล
พรหมบุรี
วิสัยทัศน์ ทต.พรหมบุรี
เมืองน่าอยู่ คู่คุณภาพเกษตร
เขตวัฒนธรรม นำการพัฒนา
แหล่งรวมศรัทธาของประชาชนในตำบล
เทศบาลตำบล
พรหมบุรี
อ.พรหมบุรี จ.สิงห์บุรี
1
2
3
 

 
 
           


ส่งเสริมการทำการเกษตรให้มีมาตรฐานและปลอดภัย

ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร และองค์ความรู้แก่เกษตรกร

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการเกษตรและระบบการบริหารจัดการน้ำ
 
           


พัฒนาและปรับปรุงสถานที่ท่องเที่ยว

ส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยว และการประชาสัมพันธ์

พัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว
 
           


แก้ไขปัญหาความยากจนโดยใช้แนวพระราชดำริ เศรษฐกิจพอเพียง และเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพตามศักยภาพของชุมชนและท้องถิ่น

ส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ ผู้นำกลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน ผู้นำท้องถิ่น ในด้านการอาชีพ
 
           


ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และท่อระบายน้ำให้มีมาตรฐาน

จัดให้มีระบบสาธารณูปโภคให้กับชุมชนอย่างเป็นระบบและทั่วถึง

บำรุงรักษาและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร

การป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัย
 
           


ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษาทุกระดับ

ส่งเสริมสนับสนุนด้านสังคมสงเคราะห์แก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ คนชรา และด้อยโอกาส

ส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ส่งเสริมสนับสนุนด้านการกีฬา การสาธารณสุข และนันทนาการแก่ประชาชน

ส่งเสริมและบูรณาการการดำเนินงานดำเนินความมั่นคง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น
 
           


ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดทำผังเมือง

ก่อสร้าง พัฒนา ปรับปรุงสวนสาธารณะ สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ

การบริหารจัดการขยะ และสิ่งปฏิกูล

ปลูกจิตสำนึกให้เกิดความตระหนักและช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในท้องถิ่น และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการจัดทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 
           


พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนให้มีประสิทธิภาพ

การพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร

พัฒนาเครือข่ายในการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ อปท. องค์กรเอกชน ประชาคมในด้านการพัฒนาท้องถิ่น

การพัฒนาปรับปรุงอาคาร สถานที่ เครื่องมือเครื่องใช้ให้ทันสมัย
 
 
เริ่มนับ วันที่ 8 ม.ค. 2559
 
 
 
รับเรื่องราวร้องเรียน
โทร 036-810-343
 
  นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์  
  Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10